A88.0 Enteroviral exanthematous fever [Boston exanthem]