B65.1 Schistosomiasis due to Schistosoma mansoni [intestinal schistosomiasis]